Çelik Çomak Metnindeki Basit Zamanlı ve Birleşik Zamanlı Fiiller Nelerdir ?

Çelik Çomak Metnindeki Basit Zamanlı ve Birleşik Zamanlı Fiiller

Çelik Çomak adlı metindeki basit zamanlı ve birleşik zamanlı fiillere geçmeden önce isteseniz basit zamanlı ve birleşik zamanlı fiillerin ne demek olduğu ile başlayalım .
Basit Zamanlı Fiil Nedir ?
Yalnızca tek kip eki ve ardından da kişi eki alan fiillere basit zamanlı filler adı verilir . Yani basit zamanlı fiilleri şu şekilde formülleştirebiliriz :
Basit Zamanlı Fiil = FİİL + KİP EKİ + KİŞİ EKİ
Örnek : gel-meli-sin , duy-acak-ım , gel-ir-sin

Birleşik Zamanlı Fiil Nedir ?
Basit zamanlı fiillere -(i)di, -(i)miş , -(i)se , -dır ek fiilleri getirilerek oluşturulan fiillere birleşik zamanlı fiiller denir. Yani birleşik zamanlı fiilleri şu şekilde formülleştirebiliriz :
Birleşik Zamanlı Fiil = FİİL + KİP EKİ + EK FİİL + KİŞİ EKİ
Örnek : gel-meli-y-di-n, duy-acak-mış-ım, gel-ir-se-n

Çelik Çomak Metnindeki Basit Zamanlı Fiiller
1. düş-üver-di
2. kal-ma-dı
3. belir-di
4. bak-tı
5. sev-in-meli
6. yaklaş-tı-m
7. yetiş-ti
8. ince-le-di
9. koy-du
10. yat-tı
11. üf-le-di
12. bak-tı-m
13. okşa-dı
14. kes-ti
15. vur-du
16. uç-tu
17. git-ti
18. fır-la-dı
19. sar-dı
20. ayar-la-y-a-maz-sınız
21. gerek-ir
22. kullan-ıl-ır
23. iste-r
24. oyun-a-n-maz
25. çık-ar
26. kıl-ar
27. kes-kin-leş-tir-ir
28. kazan-dır-ır
29. belir-t-il-ir
30. at-ış-ır
31. git-se
32. yağ-ı-yor
33. sığ-ın-ır
34. ol-ma-dı
35. bit-ti
36. sat-ar-ım
37. oyun-u-yor
38. yadırga-mı-yor-lar
39. oyun-an-ı-yor
40. bayıl-ır
41. eğlen-ir
42. al-ır
43. ben-imse-r
44. sev-er

Çelik Çomak Metnindeki Birleşik Zamanlı Fiiller

1. işit-me-se-y-di-m ( şart kipinin hikayesi )
2. ol-ma-y-acak-tı ( gelecek zamanın hikayesi )
3. gör-meli-y-di-niz ( gereklilik kipinin hikayesi )
4. kayıp ol-muş-tu ( öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi )
5. anla-mış-tı ( öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi )
6. kon-muş-tu ( öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi )
7. yap-mış-tı ( öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi )
8. ne ol-ur-du ( geniş zamanın hikayesi )
9. koş-acak-tı-m ( gelecek zamanın hikayesi )
10. ara-r-dı-k ( geniş zamanın hikayesi )
11. oyun-a-y-a-maz-dı ( geniş zamanın hikayesi )
12. seç-il-meli-dir ( ek fiilin geniş zamanı )
13. bayıl-ır-dı-m ( geniş zamanın hikayesi )
14. tiksin-ir-di-m ( geniş zamanın hikayesi )
15. düşün-ür-dü ( geniş zamanın hikayesi )
16. at-ar-dı ( geniş zamanın hikayesi )
17. düş-er-di ( geniş zamanın hikayesi )
18. sok-abil-ir-di-k ( geniş zamanın hikayesi )
19. ol-malı-y-dı ( gereklilik kipinin hikayesi )
20. tut-ar-dı-m ( geniş zamanın hikayesi )

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme