Çelik Çomak Metnindeki Ek Fiiller Nelerdir ?

Çelik Çomak Metnindeki Ek Fiiller Nelerdir ?

Ek fiili isim soylu sözcükleri yüklem yapan ya da basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapan -(i)di, -(i)miş , -(i)se , -dır eklerine ek fiil ekleri denmektedir .

Çelik Çomak Metnindeki Ek Fiiller Nelerdir ?
1. işit-me-se-y-di-m ( şart kipinin hikayesi )
2. ol-ma-y-acak-tı ( gelecek zamanın hikayesi )
3. yağ-lı-y-mış ( ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı )
4. gör-meli-y-di-niz ( gereklilik kipinin hikayesi )
5. var - dı ( ek fiilin görülen geçmiş zamanı )
6. kayıp ol-muş-tu ( öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi )
7.anla-mış-tı ( öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi )
8. kon-muş-tu ( öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi )
9. yap-mış-tı ( öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi )
10.ne ol-ur-du ( geniş zamanın hikayesi )
11. bağ-lı-y-mış-lar ( ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı )
12. koş-acak-tı-m ( gelecek zamanın hikayesi )
13. değil-di ( ek fiilin görülen geçmiş zamanı )
14. benim-di ( ek fiilin görülen geçmiş zamanı )
15. göm-ül-ü-y-müş ( ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı )


16. oyun-du ( ek fiilin görülen geçmiş zamanı )
17. ara-r-dı-k ( geniş zamanın hikayesi )
18. oyun-a-y-a-maz-dı ( geniş zamanın hikayesi )
19. ayıp-tı ( ek fiilin görülen geçmiş zamanı )
20. zor-u-n-da-dır ( ek fiilin geniş zamanı )
21. seç-il-meli-dir ( ek fiilin geniş zamanı )
22. bırak-ma-ma-s-ı-dır ( ek fiilin geniş zamanı )
23. bağ-la-ma-s-ı-dır ( ek fiilin geniş zamanı )
24. bayıl-ır-dı-m ( geniş zamanın hikayesi )
25. tiksin-ir-di-m ( geniş zamanın hikayesi )
26. düşün-ür-dü ( geniş zamanın hikayesi )
27. at-ar-dı ( geniş zamanın hikayesi )
28. düş-er-di ( geniş zamanın hikayesi )
29. sok-abil-ir-di-k ( geniş zamanın hikayesi )
30. ol-malı-y-dı ( gereklilik kipinin hikayesi )
31. tut-ar-dı-m ( geniş zamanın hikayesi )
32. gör-ür-dü-m ( geniş zamanın hikayesi )
33. ön-üm-de-y-di ( ek fiilin görülen geçmiş zamanı )
34. git-er-di-m ( geniş zamanın hikayesi )
35. git-mez-di ( geniş zamanın hikayesi )
36. sür-er-di-m ( geniş zamanın hikayesi )
37. bırak-maz-dı ( geniş zamanın hikayesi )
38. in-er-di-k ( geniş zamanın hikayesi )
39. dadan-ır-dı-k ( geniş zamanın hikayesi )
40. bil-ir-di-k ( geniş zamanın hikayesi )
41. et-er-di-m ( geniş zamanın hikayesi )
42. ye-r-di-m ( geniş zamanın hikayesi )
43. ol-ur-du-m ( geniş zamanın hikayesi )
44. dinle-me-miş-se-n ( öğrenilen geçmiş zamanın şartı )
45.de-r-di ( geniş zamanın hikayesi )
46. dayan-a-maz-lar-dı ( geniş zamanın hikayesi )
47. diz-er-di-k ( geniş zamanın hikayesi )
48. kal-ır-dı-m ( geniş zamanın hikayesi )
49. komşu-da-y-sa ( ek fiilin şart kipi )
50. dolaş-ır-dı ( geniş zamanın hikayesi )
51. var-dı ( ek fiilin görülen  geçmiş zamanı )
52. baş-la-y-a-maz-dı-k ( geniş zamanın hikayesi )
53. git-il-mez-di ( geniş zamanın hikayesi )
54. ebe-y-di ( ek fiilin görülen geçmiş zamanı )
55. yar-ıl-ır-dı ( geniş zamanın hikayesi )
56. gir-er-di ( geniş zamanın hikayesi )
57. çık-maz-dı ( geniş zamanın hikayesi )
58. ye-dir-e-mez-di-m ( geniş zamanın hikayesi )
59. kes-tir-mek-se ( ek fiilin şart kipi )
60. seğirt-mek-ti ( ek fiilin görülen geçmiş zamanı )
61. kal-maz-dı-m ( geniş zamanın hikayesi )
62. iste-r-di-m ( geniş zamanın hikayesi )
63. yok-tu ( ek fiilin görülen geçmiş zamanı )
64. at-ar-dı-k ( geniş zamanın hikayesi )
65. uzak - tı ( ek fiilin görülen geçmiş zamanı )
66. dal-ar-dı-k ( geniş zamanın hikayesi )
67. tut-tur-ur-du-k ( geniş zamanın hikayesi )
68. otur-t-ur-du ( geniş zamanın hikayesi )
69. oyun-ar-dı-k ( geniş zamanın hikayesi )
70. git-er-di-k ( geniş zamanın hikayesi )
71. bekle-r-di ( görülen geçmiş zamanın hikayesi  )
72. kural-dır ( ek fiilin geniş zamanı )
73. oyun-an-ır-dı ( geniş zamanın hikayesi )
74. yay-gın-dır ( ek fiilin geniş zamanı )
75. bir-inci-y-di ( ek fiilin görülen geçmiş zamanı )
76. kutsal-dır ( ek fiilin geniş zamanı )

77. gez-gin-di ( ek fiilin görülen geçmiş zamanı ) 

1 yorum:

Deneme