Eş Anlamlı Sözcükler İle İlgili Örnekler


 


 Eş Anlamlı Sözcükler İle İlgili Örnekler


 Aynı kavramın ya da varlığın birden çok kelime ile karşılanabilmesine eş anlamlı sözcükler denilir. Ya da yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklere de eş anlamlı kelimeler denir.

Eş anlamlı sözcüklere örnekler o kadar çoktur ki saymakla bitmez ama biz yine çok sayıda örneği burada yazmaya çalışalım.


Eş Anlamlı kelime örnekleri:

* hediye : armağan

* ihtiyar: yaşlı

*  özlem: hasret

* anlam: mana, meal

* deprem: zelzele

*anı: hatıra

* sınav: imtihan

* yürek: kalp

* yöntem: metot

*misafir: konuk

* öğrenci: talebe

Uçak: teyyare

*okul: mektep

*al: kırmızı

* Uzak: ırak

*birey: fert,kişi

* kaygı: tasa

* asır: yüzyıl

* yıl: sene

Cümle: tümce

Sözcük: kelime

*halk: ahali

* cevap: yanıt

* sonbahar: güz

*zayıf: cılız

*  kara: siyah

Ak: beyaz

* vazife: görev

*rüya: düş

* komik: gülünç

* küçük: ufak

Büyük: iri

* yurt: vatan

Millet: ulus

*uyarı: ikaz

*hisse: pay

*harf: ses

*barış: sulh

*tür: çeşit

*önce: evvel

*yüce: ulu

*ev: konut

* isim : ad

* hafıza: bellek

* dil: lisan

*medeniyet: uygarlık

* mesaj: ileti

* orijinal: özgün

Fiil: eylem

Sıfat:  ön ad

* zamir: adıl

İlginç: enterasan

*zengin: varsıl

*ölçüt: kıstas, kriter

* faks: belgegeçer

*örnek: model

*fakir: yoksul

*araba: otomobil

*acele: çabuk

*hak: adalet

* ırmak: nehir

* hikaye: öykü

* değerli: kıymetli

* basit: kolay

* istek: dilek

* his: duygu

* edebiyat: yazın

*  aleni: açık

* affetme: bağışlama

* kız kardeş: bacı

* akıl: us

* kıta: dörtlük

Çamur: balçık

*cimri: pinti

*kafa: baş

* cennet : aden

*tören: merasim

* temel: esas

* esir: tutsak

*edep: adap

* il: vilayet, şehir

*usta: ehil

* doğa: tabiat

* kural: kaide

*tartışma: münakaşa

*matem: yas

Güçlü: kuvvetli

*kıyı: kenar

*rehber: klavuz

*engel: mani

*medyum: kahin

*yetenek: kabiliyet, beceri

Anıt: abide

*ahenk: uyum

*Allah: Tanrı

* ilgi: alaka

* ama: fakat

*ana: anne

* aksi: ters

* ansızın: aniden

*vasıta: araç

*bozukluk: arıza

*işçi: amale

* hazır: amade

* amaç: erek

Apse: iltihap

*yemin: ant

*anlatım: ifade

*aş: yemek

Arzu: istek

*ata: cet

*asil: soylu

*ayakyolu: hela, tuvalet

Girişken: atak

*aylak: serseri

*acemi: toy

*ayrıcalık: imtiyaz

* aşırmak: çalmak

*aka: büyük

*ara: fasıla

*ayraç: parantez

*aza: üye

*nazar: bakış

*bayındırlık: imar

*batı: garp

*zevk: beğeni

* veteriner: baytar

*başvuru: müraacat

*bayağı: adi

*başkaldırı: isyan

*bencil: egoist

*belge: vesika

*bilgin: alim

* bilgisiz: cahil

*bilhassa : özellikle

*bilakis: tersine

*bilinç: şuur

*biçare: zavallı

*besin: gıda

*bereket: bolluk

*beyanat: demeç

*Celse: oturum

*ciddi: ağırbaşlı

*Cihaz: aygıt

*Cilt: ten

*çığlık: feryat

*çağrı: davet

*çizelge: cetvel

*çoğunluk: ekseriyet

*çehre: yüz

*çılgın: deli

*çeviri: tercüme

*çare: davet

*küsmek: darılmak

* dahil: iç

* darbe: vuruş

*delil: kanıt,ispat

*devinim: hareket

*dergi: mecmua

*değnek: sopa

*deri: ten

*dize: mısra

*doğu: şark

*dilbilgisi: gramer

*duru: berrak

Nesir: düzyazı

*edat: ilgeç

*ehemmiyet: önem

*ekonomi: ihtisat

*elbise: giysi

*eklem: mafsal

*enlem: parelel

*entari: giysi

*enkaz: yıkıntı

* emir: buyruk

*eylemsi: fiilimsi

*eylem: fiil

*faaliyet: etkinlik

*fer: ışık

*felç: nüzul

*füze: roket

*faiz: nema

*file: ağ

*feza: uzay

*umumi: genel

*gelenek: anane

*sır: giz

*güney: cenup

*sema: gökyüzü

*rasat: gözlem

*halbuki: oysa

Yaşam: hayat

*hasım: düşman

*hısım: akraba

Irk: soy

*hadise: olay

*ılıca: kaplıca

*kafiye: uyak

*yasa: kanun

*kas: adale

*kuşku: şüphe

*küme: grup

*kuzey: şimal

*müjde: muştu

*ender: nadir

*müstakil: bağımsız

Mektup: name

*nutuk: söylev

Onur: şeref

*ozan:şair

*oy: rey

Korkak: ödlek

*yel: rüzgar

*rüştiye: ortaokul

*nem: rutubet

*siyaset: politika

*pabuç: ayakkabı

*pasif: edilgen

*sözlük: lügat

*suni: yapay

Şafak: tan

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme