Sözcükte Anlam Soru Kalıpları ve Çözüm Yolları

Sözcükte Anlam Soru Kalıpları

Sözcükte anlam soru kalıpları ve çözüm yolları aşağıdaki şekildedir :
1. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır ?

Çözüm Yolu : Bu tip sorularda uygulanması gereken şey altı çizili sözcüğü seçeneklerdeki kelimelerin yerine kullanarak en uygun olanı bulmaktır .

Örnek Soru :

"Bu sınavı mutlaka kazanmam gerekiyor . "
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır ?
A) Yarınki maça belki ben de gelirim
B) Diyelim ki sorular istediğin gibi çıkmadı ne yapacaksın .
C) Bu konuyu kesinlikle anlayacağım .
D) Yarın babam istediğim oyuncağı alabilir .
Çözüm : Soruda örnek olarak verilen cümlede altı çizili olan kelime "mutlaka"dır . Mutlaka cümleye kesinlik anlamı verir . Seçenekler incelendiğinde C şıkkındaki "kesinlikle" ifadesi cümleye mutlaka anlamı vermektedir . Cevap C .

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim cümleye uygun değildir ?
Çözüm Yolu : Bu tip sorular çözülürken deyimlerin anlamlarını iyi bilmek gerekir . Hngi deyimin hangi duyguyu ifade ettiği iyi bilinirse cümleye uygun olup olmadığı da rahatlıkla belirlenebilir .

Örnek Soru :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim cümleye uygun değildir ?
A) Çok sinirlenmiş , küplere binmişti .
B) Sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu .
C) Anlatılanları önemsemiyor , hiç kulak asmıyordu .
D) Olup bitenden haberi yoktu , gözünü dört açmıştı .

Çözüm : D şıkkında kullanılan "gözünü dört açmak" deyimi dikkatli izlemek anlamına gelmektedir ama cümlede olup bitenlerden haberi olmamak ifadesi dikktasiz olunduğunu gösterir . Bu yüzden deyim anlamına uygun kullanılmamıştır . Cevap D .

3.  "…." Sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır ?
Çözüm Yolu : En çok kullanılan soru kalıplarından biridir . Bu sorularda sözcüğün mecaz anlam , gerçek anlam , yan anlam vb. farklı anlam özellikleri kazanıp kazanmadığına dikkat etmek gerekir . Bu sorularda bir diğer yöntem ise belirtilen kelimenin yerine cümledeki anlamına göre aynı anlama gelen kelimeler getirmeye çalışmaktır .

Örnek Soru : Aşağıdaki numaralanmış cümlelerde "uyanmak" sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır ?
1. Bugün sabah erken uyandım .
2. Az kalsın kanacaktım ama erken uyandım .
3. Doğa bahar gelince yeniden uyandı .
4. Telefon elimden düşünce bebek uyandı .
A) 1          B) 2          C) 3          D) 4
Çözüm : Uyanmak kelimesi 1. Cümlede uykudan kalkmak , 2. Cümlede fark etmek , 3. Cümlede canlanmak 4. Cümlede 1. Cümlede olduğu gibi uykudan kalkmak anlamında kullanılmıştır . Yani toplamda 3 farklı anlamda kullanılmıştır . Cevap C .

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır ?
Çözüm Yolu : Bir sözcük somut anlamlı olmasına rağmen anlam genişlemesine uğrayarak soyut anlam kazanabilir . Seçenekler incelenir ve bu şekilde bir durum olan kelime belirlenir .
Örnek Soru :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır ?
A) Çocuk dikkatsiz koşunca kafasını çarptı .
B) Gördüğüm en yürekli insanlardan biriydi .
C) Evden aceleyle çıktım .
D) Sorularını bir an evvel sormak istiyordu .
Çözüm :  B seçeneğinde kullanılan "yürek" kelimesi kalp anlamına gelir ve somut anlamlıdır . Ancak "yürekli bir adam " derken yürek kelimesi cesaret anlamına gelmiştir yani soyutlaşmıştır . Cevap B.

5. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır ?
Çözüm Yolu : Sözcükler anlam ilişkisi yönünden eş anlam , zıt anlam , sesteş gibi özellikler gösterir . Sözcüklerin anlam ilişkilerine bakılarak farklı olan belirlenir .

Örnek Soru :
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır ?
A ) Kolay - zor
B) Uzak - ırak
C) Hızlı - Süratli
D ) Soru - sual
Çözüm : A seçeneğinde kolay - zor kelimeleri zıt anlamlıdır . Diğer seçeneklerdeki kelimeler ise eş anlamlıdır . Cevap A .

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcükten türemiş bir kelime bulunmaktadır ?
Çözüm Yolu : Doğaya ait seslerin taklidi ile ortaya çıkan kelimelere yansıma sözcük denir . Bu tür sorularda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yansıma sözcükler işitme duyusuyla ilgilidir . Yansımaya benzeyen ancak görme duyusu ile ilgili olan kelimeler seçeneklerde çeldirici olarak kullanılabilir .

Örnek Soru :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcükten türemiş bir kelime kullanılmamıştır ?
A) Mutfak tezgahının altından bir tıkırtı geliyor .
B) Çatlayan borudan gelen şırıltı sesi çok rahatsız ediciydi .
C) Uzaklardan bir patlama sesi duyuldu .
D) Onun dünyası çok ışıltılıydı .
Çözüm : A seçeneğinde tıkırtı , B seçeneğinde şırıltı, " C seçeneğinde Patlama kelimeleri yansımadır . D seçeneğindeki ışıltı kelimesi ise görme duyusu ile ilgili olduğu için yansıma değildir . Cevap D .

7. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi farklı bir yolla oluşturulmuştur ?
Çözüm Yolu : İkilemeler aynı sözcüğün tekrarı ,  zıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması , biri anlamlı biri anlamsız kelimelerin kullanılması gibi yollarla oluşturulur . Seçenekler incelenir ve farklı yolla oluşturulan ikileme belirlenir .
Örnek Soru :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan ikileme diğerlerinden farklı bir yolla oluşturulmuştur ?
A) Az çok demeden para biriktirmeye çalışıyordu .
B) İleri geri konuşmaları vardı .
C) Eş dost herkesi yemeği çağırmıştı .
D) Aşağı yukarı yirmi yaşında vardı .
Çözüm : C seçeneğinde "eş dost " ikilemesi yakın anlamlı kelimelerle kurulmuştur . Diğer seçeneklerdeki ikilemeler ise zıt anlamlı sözcüklerle kurulmuştur . Cevap C .

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitel "…" kelimesi nitel anlamda kullanılmıştır ?
Çözüm Yolu : Bir kelime miktar belirtecek şekilde kullanılıyorsa nicel , özellik belirtecek biçimde kullanılıyorsa nitel anlam kazanır . Kelimenin bu özellikleri dikkate alınır ve nitel ya da nicel olduğu belirlenir .

Örnek Soru :
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çok" kelimesi nitel anlam belirtecek şekilde kullanılmıştır ?
A) Son zamanlarda çok para kazandı .
B) Yaşanan olaylardan çok huzursuz olduk .
C) Bugün çok çay içtik .
D) Masada çok kağıt vardı .
Çözüm : B seçeneğinde kullanılan "çok" kelimesi sayılamayan bir özellik belirttiği için nitel anlamlıdır .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme