Divan Edebiyatındaki İlkler ve Enler

 

Divan Edebiyatındaki İlkler ve Enler


Divan Edebiyatı (Kalisk Türk Edebiyatı 13-19. Yüzyıl)

İlk siyer örneği. Süretü’n Nebi- Erzurumlu Darir

En fazla fazel yapan padişah: Kanununi Sultan Süleyman ( Muhibbi- 16. yüzyıl)

İlk tezkire: Mecalüsis’ün Nefais- Ali Şiir Nevai ( 15. yüzyıl)

 Divan edebiyatının en lirik şairi: Fuzuli (16. yüzyıl9

Anadolu’da yazılan ilk tezkire: Hest Behişt- Sehi Bey ( 16. yüzyıl)

İlk seyahatname: Mir’atül Memalik- Seydi Ali Reis ( 16. yüzyıl)


İlk güvenilir tezkire: Tezkiret’ül Şuara- Latifi (16.yüzyıl)

İlk divan şairi: Hoca Dehhani (13. yüzyıl)

İlk hamse yazarı: Ali Şiir nevai- Mecalüs’ün Nefais (15. yüzyıl)

 Manzum olarak yazılan en önemli tezkire: Teşrifatu’ş Şuara- Güfti ( 17. yüzyıl)

 İlk hatıra kitabı: Babürname- Babürşah ( 16.yüzyıl)

Divan edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim (18.yüzyıl)

Dünya denizciliğinin ilk kılavuz kitabı: Kitab-ı Bahriye- Pir-i Reis ( 16.yüzyıl)

İlk antoloji örneği: Mecmuatü’n Nezair:  Ömer Mezid ( 15. yüzyıl)

Çocukara yönelik yazılan ilk eser: Hayriye- Nabi ( 17. yüzyıl)

İlk şehrengiz örneği: Edirne Şehrengizi- Mesihi ( 16.yüzyıl)

İlk manzum fıkıh kitabı: Kuduri- Gülşehri (15.yüzyıl)

Türkçe yazılan ilk fütüvvetname: Fütüvvetname- Haliloğlu Yahya Burgazi (13. yüzyıl)

Türk edebiyatının ilk büyük te’lif mesnevisi: Garipname- Aşık Paşa (14.yüzyıl)

Anadolu Türkçesinin bilinen en eski örneği: Çarhname – Ahmet Fakih (13. yüzyıl)


İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun- Katip Çelebi

Divan sahibi ilk Osmanlı Padişahı. Sultan 3. Murat ( 16.yüzyıl)

Türk edebiyatında yazılmış ilk manzum İskender hikayesi: İskendername- Ahmedi (14.yüzyıl)

Şarkı nazım biçiminin kurucusu: Nedim 18.yüzyıl)

Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa- Taarruzname

Hilye türünün en önemli örneği: Hilye-i Hakani- Hakani 816. yüzyıl)

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme