Roman Türü ve Özellikleri

Roman yaşanmış bir gerçek olayı ya da yaşanmamış olsa yaşanabilme ihtimali olan bir olayı ( kurmaca ) anlatan, olayı yer , zaman  ve kahramanlara bağlı olarak anlatan uzun edebi türdür . "Roman" kelime anlamı olarak Roma İmparatorluğu içerisinde yer alan halkların kullandıkları bozuk Latinceye verilen addır . İlk zamanlarda bozulmuş latince ile yazılan halk hikayelerine verilen ad olan roman zamanla edebi bir türün adı haline gelmiştir .

Romanlar uzun olmaları sebebiyle şahıs kadrosu kalabalıktır ve olaylar birden fazladır . Roman kahramanları gerçek hayatta var olsa bile yazarın hayal gücü ile de şekillenir ve farklı özellikler katılır . Bu yüzden romanlar gerçek hayatın bire bir yansıması olmaktan ziyade gerçek hayatın yazarın bakış açısındaki yansımasıdır . Romanın özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz :

- Okuyucunun ilgisini canlı tutacak düzeyde merak unsurları içerir .

- Günlük yaşamda karşılaşılan ya da karşılaşılma ihtimali olan olaylar anlatılır .

- Romanlarda birden fazla olay bir ana olaya bağlı olarak anlatılır .

- Romandaki olaylar ya da kişiler gerçek yaşamın aynısı değil yazarın penceresinden yansıması şeklindedir .

- Romanların anlatımında birinci şahısın ağzından anlatım kullanılabileceği gibi üçüncü şahsın ağzından anlatım da kullanılabilir .

- Romanlarda kişi sayısı fazladır .

     Roman türünün ilk yazarı olarak Fransız Rabelais kabul edilir . Bir tür olarak ilk başarılı roman olarak ise Cervantes ' in " Donkişot " romanı kabul edilmektedir .

    Türk Edebiyatında Tanzimat Dönemi'ne kadar roman türü yoktu. Romanın yerini uzun halk hikayeleri, mesneviler vb. türler tutuyordu. Tanzimat edebiyatında Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği "Telemak" adlı eser ilk çeviri roman kabul edilir . Şemseddin Sami’nin yazdığı ‘Taaşşuk-ı Talat-ı Fitnat” isimli eser  ilk yerli roman kabul edilir.

Not : Düşündürme amacı olmadan yalnızca okuyucuyu eğlendirmek maksadı ile yazılan romanlara " yığın romanı " adı verilmektedir .

Not : Roman ve hikaye arasındaki en bariz fark hikayelerin kısa olması romanların ise uzun olmasıdır. Elbette kahramanlar ve olay açısından da başka farklar bulunmaktadır .
Romanın Ögeleri :

- Olay : Romanda olay ana olay ve bu olayı destekleyen yardımcı olaylar şeklindedir .

- Kahramanlar : Çoğu romanda geniş bir şahıs kadrosu vardır . Roman kişileri "tip" ve "karakter " olarak iki kısma ayrılır. Tip, birçok insanda bulunan ortak özellikleri yansıtan kahramanlardır . Sevecen olmak , alıngan olmak , açgözlü olmak gibi . Karakter ise kendine has özellikleri olan bir yönleri ile sivriltilmemiş kahramanlardır .

- Yer : Romanda çevre olayların gerçekleştiği mekanlardır . Romanda mekanlar fazladır ve mekanlar detaylı bir biçimde anlatılır .

- Zaman : Olayların geçtiği zaman dilimidir. Genellikle "-di"li geçmiş aman kullanılır .

- Fikir : Çoğu romanda kahramanların yaşadığı olaylar ve duygu dünyaları okuyucuya bir düşünceyi anlatmak için kurgulanmıştır .

- Dil ve Anlatım : Romanlarda birinci şahsın ağzından anlatım kullanılabildiği gibi üçüncü şahsın ağzından anlatım da kullanılır .


Not : Romanların tarihi roman, macera romanı, polisiye roman, sosyal roman vb. türleri vardır .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme