Sayıların Yazılışı İle İlgili Kurallar

Sayıların Yazılışı İle İlgili Kurallar

Sayıların yazılışı ile ilgili kurallar ve örnekleri şu şekildedir :

1. Sayılar rakamlar kullanılarak yazılabildiği gibi yazı ile de yazılabilir .
( yüz adım sonra , sıradaki beşinci çocuk, iki yüz elli soru , beş adımda bir vb. )

- İstatistik , para , saat , ölçü vb. veriler ile ilgili işlemlerde rakam kullanılır .
( 20.55'te , 2.350 lira , 35 kg, 20 metre tahta vb. )

2. Dört ve daha üzeri basamaktan oluşan sayılar yazılırken " milyon , bin , milyar " gibi sözler harflerle yazılabilir .
( Yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi, 7 milyar 500 bin dolar vb. )

3. Çek, senet vb. parasal işlemlerde geçen sayılar ayrılmadan birleşik yazılır .
( 525,50 TL "BeşyüzyirmibeşTL,ellikr. )

4. Yüzde işareti ve binde işaretinin yazımı esnasında işaret ile sayı arasında boşluk bırakılmaz .
( %30, ‰55 vb. )

5.İsimleri sayılardan meydana gelen kağıt ( iskambil ) oyunları birleşik yazılır .
( ellibir, altmışaltı  vb. )

6. Dört ya da daha fazla rakamdan oluşan sayılar yazılırken en sondan başlanarak her üç rakamda bir virgül kullanılarak sayı ayrılır .
( 8,542 ; 15,364 ; 156,244 ; 2,534,731 vb. )

7. Kesirli sayılar yazılırken virgülle ayrılır .
( 25,5 ; 44,63 vb. )

8. Sıra sayılar yazıyla da rakamla da yazılabilir . Rakamla yazıldığında "-ıncı , -inci " eki ile birlikte nokta işareti kullanılmaz .
(sekizinci , 8. Vb. )

9. Üleştirme sayıları yalnızca yazı ile yazılır . Kesinlikle rakam kullanılmaz .
( 5'er değil beşer , 7'şer değil yedişer vb. )


10.  Bir mecburiyet olmadığı sürece cümleler rakamla başlamaz . 

Sayıların Yazılışı İle İlgili Test Soruları

2 yorum:

Deneme