Atasözleri ve Deyimler İle İlgili Test Soruları (30 Soru) Atasözleri ve Deyimler İle İlgili Test


I. Har vurup harman savurmak
II. Ekmeğini taştan çıkarmak
III. Açık ağız aç kalmaz
IV. Burnunun dikine gitmek
1. Yukarıdaki deyimlerden hangi ikisi aynı anlamda kullanılmaktadır?
A) I-II B) II-III C) III-IV D) I-IV

2. “Çalışan çabalayan elinden geleni yapan insanlar her daim kendini geliştirir ve insan­lar tarafından fark edilir.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boş çuval dik durmaz.
B) İş bilenin kılıç kuşananın
C) Çürük tahta çivi tutmaz
D) İşleyen demir ışıldar

3. “Daha önceden bir konu ile ilgili anlaşarak aynı şeyi söylemek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağız birliği etmek
B) Ağzından kaçırmak
C) Ağız değiştirmek
D) Ağız aramak

4. “Çocuğun pencereden sarktığını görünce çok korktu.” cümlesi aşağıdaki deyimler­den hangisi ile tamamlanırsa anlam daha da pekiştirilmiş olur?
A) İçi içini kemirdi
B) Ağzı kulaklarına vardı
C) Yüreği ağzına geldi
D) Yüzünden düşen bin parça oldu

5. “Meteliğe kurşun atmak” deyimini en iyi açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paraya ve maddiyata önem vermemek
B) Uzun zaman insanlardan uzak kalmak
C) Parasul pusuz kalmak, hiç parası olma­mak
D) Yüksek bir görevde çalışmak

I. Acele giden ecele gider
II. Keskin sirke küpüne zarardır.
III. Sabır acı ise de meyvesi tatlıdır.
IV. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.
6. Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi aynı konulu ile ilgili olarak söylenmiş­tir?
A) I-II B) I-III C) II-IV D) III-IV

7. “Can çıkmadan huy çıkmaz.” atasözü ile aşağıdaki sözlerden hangisinin ilgisi yoktur?
A) İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur.
B) Huylu huyundan vazgeçmez.
C) Huy canın altındadır.
D) Bana arkadaşını söyle sana kim oldu­ğunu söyleyeyim.

8. “Atasözleri genel hüküm taşır ve öğüt verme amacı vardır.” Buna göre aşağıdaki­lerden hangisi atasözü değildir?
A) Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.
B) Alma mazlumun ahını çıkar aheste ahes­te.
C) Kol kırılır yen içinde kalır.
D) El yarası geçer, dil yarası geçmez.

9. “Bir şeyi ne kadar çok seversek sevelim hoşumuza gitmeyen bazı yönleri de olabilir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaynayan kazan kapak tutmaz.
B) Gül dikensiz olmaz.
C) Taşıma su ile değirmen dönmez.
D) Bin bilsen de bir dilene danış.

10. Atasözleri ile ilgili olarak aşağıda veri­len bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kalıplaşmış cümle yapılarıdır.
B) Uzun tecrübeler sonucu ortaya çıkmıştır.
C) Kim tarafından söylendiği belli değildir.
D) Tamamı mecaz anlamlıdır.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de­yim açıklaması ile birlikte verilmiştir?
A) Kapıyı açtım baktım ki ev bildiğin bal dök yala.
B) Öğretmen kürsüye çıktı, öğrenciler can kulağı ile dinledi.
C) Babasını kaybeden arkadaşımızın yanın­da pot kırdın.
D) Duyduğu lafları saklayamaz, ağzında bakla ıslanmıyor.

12. “Bir şeyi derinlemesine ve ayrıntılarına inmeden okumak, incelemek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisi­dir?
A) Göz doldurmak
B) Göz değmek
C) Göz gezdirmek
D) Göze batmak

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özen göstermek, emek harcamak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) Yazdığı her romanın üzerine titrerdi.
B) Bunca zorlukla artık teş başına müca­dele edemiyordu.
C) Her zorluğun üstesinden gelebilecek biriydi.
D) Küçücük yaşına rağmen her şeye aklı ererdi.

14. “Düşünüp taşınmadan davranan, ol­gun hareketler göstermeyen insanlar” için kullanılan deyim aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Aklını başına toplayıp işleri bir an önce düzene sokmalısın.
B) O kadar öğüt verdim ama hala aklı bir karış havada.
C) Derslerine çalışmaz ama ders haricinde her şeye aklı erer.
D) Akıllı geçiniyor ama daha bir işte tutu­namadı.

15. “Deyimler kalıplaşmış sözcük grupları olduğu için hiçbir kelimenin yerine eş ya da yakın anlamlısı getirilemez.”
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki se­çeneklerin hangisinde deyim yanlış kulla­nılmıştır?
A) Bizimle ilgilenmemek için kısa sürede başından savdı.
B) Sürekli tekrar ettiği yanlışlarla ailesinin gözünden düştü.
C) Korktuğu şey en sonunda başına geldi.
D) Kimseyi dinlemiyor, devamlı kafasına buy­ruk hareket ediyor.

16. “Hamama giren terler.” atasözünün açık­laması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) İnsan ne kadar bilgili olursa olsun başka­larının düşüncelerini de dinlemelidir.
B) Bir şeye çok ihtiyaç duyduğumuzda onun ne kadar pahalı olduğunun önemi olmaz.
C) Bir işe giren insan onun maddi ya da ma­nevi külfetlerine katlanmak zorundadır.
D) Aynı anda birden çok iş yapmaya çalışan insanların başarısız olması kaçınılmazdır.

17. “Söz gümüşse sükut altındır
Masal okuyor bilmiyor o zırdeli
Rüzgar eken fırtına biçer
Kendi düşen ağlamaz yarim.”
Yukarıdaki şarkı sözünün hangi dizesinde deyim ya da atasözü kullanılmamıştır ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

18. “Çivi gibi çivi olmak lazım
Bu gidişe kafa tutmak lazım”
Yukarıdaki dizelerde kullanılan deyimin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisin­de doğru olarak açıklanmıştır?
A) İtiraz etmek, baş kaldırmak
B) Zor bir işin üstesinden gelmek
C) Yerli yersiz sinirlenmek
D) Susması gereken yeri bilmek

19. “Elini veren kolunu kaptırıyor
Uyanık olmalı bu zamanda
Huyuna suyuna gitmeyip
Meydan okumalı alayına”
Yukarıdaki şarkı sözlerinde kullanılan deyimlerden herhangi birinin anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yoktur?
A) Kendine bir iyilik yapıldığında devamını fazlasıyla isteme
B) Bir insanın yapısına göre davranmak, kızdırmamak
C) Çekinmediğini, korkmadığını bildirmek
D) Her gün aynı saatte uyanmak

20. “Bazı atasözleri anlam olarak birbiri­nin zıttıdır.” Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “ Dost kara günde belli olur” ata­sözü ile anlam olarak zıttır.
A) Bana arkadaşını söyle sana kim oldu­ğunu söyleyeyim.
B) Büyük lokma ye büyük söz söyleme.
C) Kara haber tez duyulur.
D) Düşenin dostu olmaz.

21. ”Bazı atasözleri gerçek anlamda bazıları ise mecaz anlamda kullanılabilir.” Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Bin bilsen de bir bilene danış.
B) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.
C) Çürük tahta çivi tutmaz.
D) Bana arkadaşını söyle sana kim olduğu­nu söyleyeyim.

22. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “İş­birliği ve yardımlaşma” ile ilgilidir?
A) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
B) Başak büyüdükçe başını öne eğer.
C) Yalnız taş duvar olmaz.
D) El eli yıkar, İki el de yüzü.

23. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “tu­tumluluk” ile ilgili değildir?
A) Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur.
B) Sakla samanı gelir zamanı.
C) İşten artmaz dişten artar.
D) Ayağını yorganına göre uzat.

24. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi me­caz anlamda kullanılabilir?
A) İşleyen demir pas tutmaz.
B) İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.
C) Derdini söylemeyen derman bulamaz.
D) Huylu huyundan vazgeçmez.

25. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “sadece kendi düşündüğünü yapmak, başkalarını dinlememek” anlamına gelmektedir?
A) Burnundan kıl aldırmamak
B) Burnu büyümek
C) Burnundan solumak
D) Burnunun dikine gitmek

26. “Ne söyleyeceğini şaşırmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dili dolanmak
B) Dili açılmak
C) Dili çözülmek
D) Dili damağına yapışmak

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim anlamına uygun kullanılmamıştır?
A) Bu işten de beklediği karı elde edemedi, yine dört ayağının üzerine düştü.
B) Konuşulanları dikkatle dinledi, kulak kabarttı.
C) Öğretmenin gözüne girmeyi başardı, onun sevgisini kazandı.
D) İşinin hakkını verir, ne gerekiyorsa yapar .

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim anlamına uygun kullanılmamıştır?
A) Artık tahammülüm kalmadı, resmen bıçak ke­miğe dayandı.
B) Son günlerde çok sıkıntılı görünüyor, adeta ayakları yere değmiyor.
C) Bu haberden sonra o kadar sevinmişti ki içi içine sığmıyordu.
D) Sınavdan en düşük notu alınca aklı başına geldi.

29. “Her şeyini kaybeden insanın artık kaybetmek­ten korkacağı bir şey kalmaz “ Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölmüş eşek kurttan korkmaz.
B) Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.
C) Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.
D) Bedava sirke baldan tatlıdır.

30. “Bir iş eğer sağlam yapıldıysa ya da bir insan sağlam karakterli ise ona kimse önemli bir zarar veremez” anlamına gelen atasö­zü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vücut kocar, gönül kocamaz.
B) Bal olan yerde sinek de olur.
C) Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını.
D) Yel kayadan ne koparır.


2 yorum:

Deneme