Zıt Anlamlı Sözcükler ( Kelime) İle İlgili Örnekler

 Zıt Anlamlı Sözcükler ( Kelime) İle İlgili Örnekler


Anlamca birbiri ile çelişen, birbirinin karşıtı olan sözcükler zıt anlamlıdır.

Zıt anlamlı sözcük örnekleri:
Açan: büken

Antipatik: sempatik

Alenen: gizlice

Anyon: katyon

Apak: kapkara

Ara bulucu: ara bozucu

Akıbet: evveliyet

Asi : uysal

Argın: güçlü, zinde

Aşağılamak: yüceltmek

Arık: gürbüz

Aykırı: uygun

Azami: asgari

Atılgan: pısırık

Asil: soysuz

Ayık: sarhoş

Başsağlığı: göz aydınlığı

Berk: yumuşak

Baki: ölümlü

Batur: korkak

Babayiğit: namert

Bezgin: dinç

Centilmen: nobran

Biperva: çekingen

Bigünah: günahkar

Bitimli: sonsuz

Bön: uyanık

Cenk: sulh

Cansiperane: bencilce

Cellat: kurban

Bivefa: vefalı

Cebanet: cesaret

Bitap: dingin

Cingöz: avanak

Cevval: pısırık

Cismani: ruhani

Cüzi: çok,çokça

Cezir: med

Civar: taşra

Çavaş: gölgelik

Çarnaçar: bile isteye

Çiğsenmek: uykucu olmak

Çirkef: temiz, duru

Çorak: verimli

Çökek: tümsek

Çözelti: bileşim

Damıtmak: bileştirmek

Değirmi: düz

Despot: demokrat

Değişken: durağan

Devinim: durağanlık

Dışrak: içrek

Dinç: bitkin

Dişil: eril

Doğrusal: eğrisel

Direngi : istenç

Dolaylı: doğrudan

Doruk: dip

Dul: evli

Duru: bulanık

Düşkün: erkin

Düğüm: çözüm

Düzmece: gerçek

Ebedi:  fani

Ecnebi yerli

Eçhel: ulema

Eften püften: özenli, dayanıklı, sağlam

Ekalliyet : ekseriyet

Engül: candan

Elzem: gereksiz

Emge:  erinç, huzur

Elim: sevindirici

Engül: candan

Elzem: gereksiz

Ebet: nihayet

Edigen: etken

Edilgin: etkin

Essah: yalan

Evirgen: ölçüsüz, hesapsız

Etken: edilgen

Etki: tepki

Etkimek: tepkimek

Erkin: yasaklı, bağımlı

Ezinç: erinç

Faide: ziyan

Gıyaben: yüzüne karşı

Görece: kesin

Hafifmeşrep: ağırbaşlı

Halef: selef

İçrek: dışrak

Kart: genç, körpe

Küt: sivri

Körpe: kart

Kuytu: uğrak

Legal: illegal

Leyli: nehari, gündüzcü

Mat: parlak

Mütereddit: kararlı

Mütemadiyen: aralıklarla

Müsfet: menfi

Müsait: namüsait

 

Methiye: hicviye

Meçhul: belirli

Onat: özensiz

Onarmak: bozmak

Netice: neden

Nahoş: hoş

Nikbin: bedbin

Öznel: nesnel

Özgürlük: tutsaklık

Perakendeci: toptancı

Peşin: veresiye

Sığ: derin

Sulak: kurak

Süratli: yavaş

Süreğen: iveğen

Sempatik: antipatik

Şişman: zayıf

Tavan: taban

Kirli: temiz

Acı: tatlı

Gün: tün

Terfi: tenzil

Tenzilat: zam

Trajedi: komedi

Tezat: benzeş

Uzaksamak: yakınsamak

Upuzun: kıpkısa

Uçmak: konmak

Ümmi: okuryazar

Ülkü: gerçek

Üstünkörü: özenli

Vebal: sevap

Vicahen: gıyaben

Verecekli: alacaklı

Yalıtkan: iletken

Yadsımak: kabul etmek

Yabanıl: evcil

Yağı: dost

Yandaş: yansız

Yengi: yenilgi

Yeğni: ağır

Yatık: dik

Yüz akı: yüz karası

Yitik: buluntu

Yergi: övgü

Yaslı: şen

Yüzükoyun: sırtüstü

Züğürt: varsıl, paralı

Ziyan: kazanç, kâr

Zarafet: kabalık

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme